Арт терапията е метод на работа,който се използва както с лечебна цел, така и с цел да хармонизира развитието на човека. Поради своята специфика арт терапията има безспорно предимство пред другите форми на психотерапевтична работа, основаваща се основно на вербална комуникация.

При арт терапията се акцентира върху невербалното общуване и това я прави ценна за онези групи хора, които имат затруднения при речевото общуване,при посттравматични, депресивни състояния, състояния проявяващи агресия,интелектуална недостатъчност и много други. При лицата със СОП процесът на интеграция чрез изкуството се осъществява в същността на явленията. Интеграцията е присъща както за всеки процес,така и за терапията чрез изкуство.

Чрез творческите дейности по изкуства пълноценно се осъществяват терапевтично-корекционни и развиващи цели. Интеграцията обединява възможностите на метода, възможностите на детето и терапевта,чрез въздействието им се създават условия за интегриране в средата. Основната задача на тази терапия е достигане на функционална устойчивост и пълноценност на личността, създаване на социална зрялост, която може да се придобие в процеса на социалната интеграция и у младежите се развиват следните качества: общуване с другите, спазване на правилата, приемливо поведение.

Арт терапията включва разнообразни видове художествени дейности:

  • музика
  • изобразителна дейност
  • театрална дейност
  • танци
  • поезия и проза.

Включват се както пространствените, така и временните видове изкуства. При този метод на работа на се акцентира върху символиката на изобразителния език, чрез който човекът има възможност да отрази своите преживявания и проблемни ситуации. Арт терапията дава възможност да погледне на проблемите от друга гледна точка и да се намери път към разрешаването им.

Арт терапевтичната дейност е своеобразен мост между клиента и терапевта. Това е особено важно за хората със затруднения в общуването и ситуации на отчужденост. Арт терапията е съпроводена от положителни емоции, които помагат на хората да преодолет апатията, липсата на инициативност, тя формира по-активна жизнена позиция. Основава се на мобилизирането на целия творчески потенциал на човека и му помага да разкрие възможности,за които дори и не подозира.

Работен процес

Работния процес включва както индивидуална работа,така и групова форма на арт терапевтична дейност в нейните разнообразни прояви. Клиентите сами могат да избират материалите,с които ще работят. Не се изисква наличие на естетическо-художествени умения. Атмосферата е приятна, създава се необходимото безопасно пространство за клиентите. Тук не са важни художествените постижения. Важен е работния процес, участието на творческата мисъл, манипулацията с изобразителни материали, която стимулира мисълта, въображението и моториката на ръката.

Една от най-силните страни на арт терапията е рисуването.Общопризнато е, че детската рисунка е силно изразно средство. Тя изразява цялостната същност на дадено дете,развитието на неговото психомоторно и личностно развитие.

Рисунката обединява в себе си детските вътрешни импулси, желания и подсъзнателни инстинкти. Известно е също и ,че в своите рисунки детето не отразява точно и пълно действителността. От една страна то не я познава още и му липсват графични умения, но от друга защото то рисува това,което си предствя, вижда и чувства. В рисунката детето изразява своите чувства, желания и преживявания.

Свържете се с мен

Голяма роля играят въображението и мисленето. При детето, което още не владее устаната реч и не познава писмената, рисуването се явява средство за комуникация. Затова,ако се попита детето какво е нарисувало,то обяснява и допълва своето изображения с думи.

Това показва,че двете дейности взаимно се подпомагат и са свързани в своето развитие. Рисуването е свързано и с динамиката на развитие на нервните процеси и чрез него се изучават и реакциите на висшата нервна дейност.

Музикотерапия

Друга важна страна на арт терапията е музикотерапията. Тя се използва за релаксация, подпомагане на лечението, повишаване на умственото функциониране и съдаване на всеобхватно чувство на благополучие. Музикотерапевтите често използват музиката като комуникация. Със своя ритъм, мелодия и стихове, музиката е като вид език. Ето защо музикотерапията може да се използва за да подпомогне хората с умствени и физически увреждания да изразят себе си. Тя може да стимулира интровертните пациенти да станат по-общителни, а също да изкара аутистичните и шизофреничните извън техните изолирани светове.
Музикотерапията е подход, в който музиката се употребява за немузикални цели. Намира приложение в кинезитерапията, соматичната медицина, но най-вече в психологическата работа.

Драматерапия

Драматерапията е целенасочено използване на драматични или театрални процеси за постигане на определени терапевтични цели. Драматерапията е активна и се основава на опита. Със средствата на драмата могат да бъдат изследвани активно дълбочината и измеренията на вътрешните преживявания и да бъдат подобрени междуличностните умения.

Драматерапията намира широко приложение при терапевтична дейност на лица изпитващи трудности при обучението. Според д-р Джоселин Джеймс терминът “хора,изпитващи трудности в обучението” включваме освен ясно дефинираните симптоми като синдром на Даун и аутизъм и лица, чието определение е трудно.

Д-р Джеймс се опитва да наложи нова нагласа към възприемането на такива лица, нови подходи при работа с тях, ново отношение. Според нея тези хора страдат от множество психологически и емоционални последствия от потенциалното им антихуманно игнориране и пренебрегване. Затова според нея една от главните цели на драматерапията са именно те.

Арт терапията е един от феномените на нашето съвремие.

Call Now Button